Javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, kulture, tehnične kulture in športa ter za sofinanciranje programov za otroke in mladino

Občina Kostanjevica na Krki je objavila javne razpise za sofinanciranje programov na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, kulture, tehnične kulture in športa ter za sofinanciranje programov za otroke in mladino.

Vpis v Register dejanskih lastnikov pri Ajpesu

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.
Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.
Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.
Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018.

Božiček v Črneči vasi

December. Praznični čas. Čas miru in druženja ljudi, zato smo se v Črneči vasi odločili, da nas obišče Božiček. In je res prišel. S kočijo in polnim košem daril je prišel od zelo daleč, da obdari naše otroke. Otroci so se razveselili daril in bili srečni. In kaj je lepšega kot to, da so otroci, veseli, zdravi in zadovoljni. Prihod Božička pa je povezal tudi odrasle. Zbrala se je vsa vas, se poveselila in tudi zapela. Vsak je dobil kozarček toplega čaja ali kuhanega vina. Božiček nas je obiskal 23. decembra pri vaški kapelici in nam pričaral zelo lep in nepozaben zimski večer.

Vaščani Črneče vasi

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju organizatorji) v zvezi z nadomestnimi volitvami za člana Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki v 1. volilni enoti, ki obsega naselja Avguštine, Dolšce in Oštrc, ki bodo potekale 18. februarja 2018, ponuja brezplačna plakatna mesta za lepljenje oziroma nameščanje plakatov z volilnimi propagandnimi sporočili. Več v priponki.

Pripeti dokumenti
Pogoji za plakatiranje Prenesi