OBVESTILO DIREKCIJE RS ZA VODE LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH V SLOVENIJI

Direkcija RS za vode je objavila obvestilo, v katerem poziva lokalne skupnosti, lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih k skrbnem in gospodarnem ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

V skladu z Zakonom o vodah so lastniki in uporabniki priobalnih zemljišč dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih ter odvrženih predmetov in snovi z vodnih ter priobalnih zemljišč.

Ob rednem vzdrževanjem pretočnosti rek in potokov ter odgovornem ravnanju z okoljem se lahko znatno zmanjša poplavno ogroženost in s tem se zaščiti ne samo premoženje, ampak tudi življenja tamkajšnjih prebivalcev. Pri tem je sodelovanje med državnimi institucijami, lokalnimi skupnostmi in državljani ter državljankami Slovenije njuno potrebno, saj le s preventivnim in proaktivnim gospodarnem ravnanju preprečimo najhujše. Najpogostejši vzroki naraščanja vodostajev in poplav na vodotokih 2.reda (še posebej v obdobju otoplitve ozračja in večjih padavin)) so namreč  t.i. plavni čepi v strugah neurejenih vodotokov, ki omogočajo normalni pretok vode. Z odstranjevanjem propadajoče vegetacije in odpadnega rastlinskega materiala z območja priobalnih in vodnih zemljišč predvsem pri manjših rekah in potokih (vodotoki 2.reda) se prispeva k izboljšanju vodnega režima ter stanja voda, hkrati pa bistveno se zmanjša pojav plavnih čepov v strugi, bočnih erozij brežin in odlaganje naplavin.

V pozivu lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih 2.reda v Sloveniji je Direkcija za vode navedla pogoje, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča:

 • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča,
 • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati,
 • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka,
 • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov),
 • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo),
 • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

V primeru, da lastnik ali uporabnik zemljišča sam ne zmore opraviti zakonsko določenih vzdrževalnih del, lahko k temu v soglasju z lastniki zemljišč pristopi lokalna skupnost.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja – odstranjevanje grmičevja in drevja, je potrebno upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

POTRES – Preventiva in ukrepanje ob potresu

Uprava RS za zaščito in reševanje je na spletni strani državne uprave objavila napotke prebivalcem ob nesrečah.

Povezava: https://www.gov.si/teme/potres/

Pripeti dokumenti
Zgibanka: Potres! Kako ravnati Prenesi

HITRI TESTI_porocilo_datum_Stab 29.1.2021

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
HITRI TESTI_porocilo_datum_Stab 29.1.2021 Prenesi

Obvestilo PND februar 2021

Dokument si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave (priponke).

Pripeti dokumenti
Obvestilo PND za februar 2021 Prenesi

JAVNO NAZNANILO

Občina Kostanjevica na Krki s tem JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc.št. *88, parc.št. 757, parc.št. 755, parc.št. 763/3, parc. št. 775/2, parc.št. 775/7, parc.št. 774/1, parc. št. 774/2, parc.št. 774/3, parc.št. 790/4, parc.št. 790/3, parc.št. 790/2, parc.št. 789/1, parc.št. 785/6, parc.št. 1698/9, parc.št. 1695, parc.št. 1692, parc.št. 1689, parc.št. 1686, parc.št. 1680, parc.št. 1666, parc.št. 1665, parc.št. 1653, parc.št. 1652, parc.št. 1650, parc.št. 1651/2, parc.št. 1186/2, parc.št. 1187, parc.št. 1198/11, parc.št. 1198/8, parc.št. *243, parc.št. 1227/1, parc.št. 1228/3, parc.št. 1225/3 vse k.o. 1331 – Kostanjevica.

Občina Kostanjevica na Krki nepremičnine potrebuje za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki s pripadajočo infrastrukturo v skladu s projektom “Kolesarska povezava od središča Krškega do Kostanjevice na Krki”, št. P-2019/46, ki ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).

Dokumentacija bo javno razgrnjena od 29.01.2021 do vključno 15.02.2021 v času uradnih ur v prostorih Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, pri višjem svetovalcu za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja in na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Pripeti dokumenti
JAVNO NAZNANILO Prenesi
JAVNA RAZGRNITEV – Sklep o javni razgrnitvi Sklepa o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastn… Prenesi
Izsek situacije_maj 2020 – A4 Prenesi
Izsek situacije_maj 2020 – A0 Prenesi

Množično testiranje v tednu od 25.1. do 29.1.2021, ZD Krško

Obveščamo vas, da bo množično testiranje s HAGT za prebivalce v naslednjem tednu potekalo:
v TOREK  26.1.2021  od 7.00-10.00 ure.
v SREDO 27.1.2021   od 7.00-10.00 ure.
v PETEK 29.1.2021    od 7.00-10.00 ure.

Testiranje bomo izvajali drive-in na parkirišču za ZD Krško, CKŽ 132c, Krško.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT,  naj imajo s sabo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati nam morajo tudi tel. številko na katero bo preko SMS sporočen rezultat testiranja.

P.S.: Ponedeljek 25.1.2021 je rezerviran za testiranje z HAGT pri zaposlenih v kritičnih infrastrukturah.

Lep pozdrav,
Tatjana Fabjančič Pavlič,
inž.rtg., mag. ekon. in posl. ved,
direktorica
 
ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C
8270 KRŠKO
 
Tel.: 074880204, fax.: 074922037
e-mail: uprava@zd-krsko.si
www.zd-krsko.si

Nadaljevanje projekta MI! pod okriljem ZPTM Brežice – izredna priložnost za mlade v stoarosti od 15 do 29 let

Projekt MI! – mladinski inkubator se nadaljuje.

Preko neformalnega učenja do zaposlitve – usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve.

Mladim v starosti od 15 do 29 let nudimo možnost brezplačne udeležbe na delavnicah, ki jih vodijo mentorji z izkušnjami iz prakse. V začetku februarja 2021 začnemo s sklopom usposabljanj 3, kjer se bomo aktivno lotili reševanja konkretnih izzivov trga dela in zaposlovanja. Gre za projektno učno delo, kjer boste mladi lahko sodelovali z okoliškimi delodajalci, se mrežili in tako pridobili večje možnosti zaposlitve in praktično znanje.

Sklop usposabljanja 3 (40 ur) bo zaključen predvidoma konec februarja in je za udeležence projekta MI! – mladinski inkubator brezplačen. Vsaj 25 od 39 udeležencev pa se bo tudi zaposlilo.

Imamo še prosta mesta. Prijaviš se lahko na MI! spletni strani (https://www.inkubator-brezice.si/prijavi-se) ali pa skeniraj QR kodo spodaj.

SLEDI NAM PREKO FACEBOOK-A: MI – mladinski inkubator

OBIŠČI NAŠO SPLETNO STRAN: www.inkubator-brezice.si

DOSEGLJIVI SMO PREKO E.POŠTE: mi@zptm.si

LAHKO NAS TUDI POKLIČEŠ: 0590 83 794

—–

Projekt MI! – mladinski inkubator

ZPTM Brežice,
enota: Mladinski center Brežice
Gubčeva 10a
SI-8250 Brežice
T: +386 (0)5 90 837 94

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Obvestilo o popisu škode na stvareh zaradi posledic potresa 29. decembra 2020

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se pričenja popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic zelo močnega potresa na Hrvaškem dne 29. decembra 2020. Škoda na stavbah po potresu je bila zabeležena v 88 slovenskih občinah, med njimi tudi v občini Kostanjevica na Krki.

Popis bo v občini Kostanjevici na Krki izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Kostanjevica na Krki na telefonsko številko 08 20 50 617 in sicer najkasneje do 27. januarja 2021 do 15. ure ter sporočijo sledeče podatke: ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

 • Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom
 • Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi.
 • Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v obrazec 3 – uničen objekt in obrazec 4 – delna škoda na objektih.

Škodo na kulturni dediščini bo ocenjeval Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Obvestilo o preklicu prekuhavanja na vodovodnem sistemu Javorovica

Obveščamo uporabnike pitne vode v naseljih: Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Množično testiranje v tednu od 11.1. do 15.1.2021

Obveščamo vas, da bo množično testiranje s HAGT za prebivalce v naslednjem tednu potekalo:

 • v ponedeljek 11.1.2021 od 7.30-10.30 ure.
 • v sredo 13.1.2021 od 7.30.-10.30 ure.
 • v petek 15.1.2021 od 7.30-10.30 ure.

Testiranje bomo izvedli z lastnimi mobilnimi timi iz ZD Krško drive-in na parkirišču za ZD Krško, CKŽ 132c, Krško.

Vse, ki se želijo testirati s HAGT, naj imajo s sabo kartico zdravstvenega zavarovanja ali osebno izkaznico. Zaupati nam morajo tudi tel. številko na katero bo preko SMS sporočen rezultat testiranja.

V običajnih delovnih razmerah je mobilni tim spodoben narediti od 20-30 testov/h. Upamo, na dober odziv prebivalcev, strpnost in upoštevanje navodil.

ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
www.zd-krsko.si