Posavska špajza

Jeseni na obnovljene tržnice

POSAVJE, 3. julij 2014 – Tržnice so bile od nekdaj barvita mesta srečevanj in zadovoljnih izmenjav. Ob tržnih dnevih je vse vrvelo, bil je čas za pogovor in iskrivo izmenjavo zadnjih novic, najbolj pa je razveseljevala domača, zdrava ponudba sadja, zelenjave, živine, vin, sokov in mesnih izdelkov iz bližnje okolice. Ponudba je pritegnila tako meščane kot kupce iz bolj oddaljenih središč, na primer Zagreba. In da bi ta vrvež s kvalitetno ponudbo znova našel svojo mesto v mestnih središčih, je vseh šest posavskih občin sprejelo odločitev, da obnovijo že obstoječe tržnice oziroma ustvarijo nove prodajne kapacitete.

Vsaka občina je na skupnih sestankih predstavila svoje trenutne kapacitete, potrebe in možnosti za obnovo in gradnjo, nato pa je zaživel projekt z imenom Posavska špajza. Vrednost projekta Posavska špajza je 1.688.529,24 evrov, operacijo pa delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. To poletje bodo tako naše tržnice in tržna mesta, kjer bodo zrasli novi prodajni prostori, predvsem v znamenju pridnih rok in strojev, najbolj intenzivno pa so dela v juniju potekala v Brežicah, kjer si že pojutrišnjem, ob 9. uri, lahko ogledate slavnostno odprtje brežiške tržnice s pestrim programom, ki se bo začel že uro pred tem pod naslovom „Živahni dan Posavske špajze v Brežicah“.

Za zdrave izdelke ne bo treba več dlje kot do mestne tržnice.

Za zdrave izdelke ne bo treba več dlje kot do
mestne tržnice.

 

Tržnice so bile v slabem stanju

Z obnovo in prenovo želijo posavske občine doseči, da bodo pridelovalci čim prej pridobili nov distribucijski kanal za trženje svojih pridelkov in izdelkov, da bo potrošnikom omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokalnih izdelkov, povečana pa bo tudi možnost predstavitve celovite ponudbe podeželja kot del skupne turistične ponudbe regije.

Že ob prvem pogledu na obstoječe tržnice je bilo jasno, da so le-te v dosedanji obliki odslužile svoj čas. Dotrajanost pa je poleg zmanjšanja varnosti prispevala tudi k temu, da so bili prostori neatraktivni na pogled in manj uporabni za tržno aktivnost.

V Brežicah, nekdaj daleč poznanih po tržnih dnevih in sejmih, se je zaradi starosti objekta in neprimernega vzdrževanja oslabila kovinska konstrukcija, zapuščeno so samevali zasebni lokali, dotrajane so bile sanitarije, slabo izkoriščen parter v osrednjem prostoru. V Krškem je težave povzročala predvsem obstoječa ravna streha, ki zaradi slabega odvodnjavanja že vrsto let propada. Voda, ki jo streha prepušča, je načela konstrukcijo, primanjkuje tudi zadostnih površin za postavitev stojnic, obstoječi razpoložljivi prostori pa niti ne omogočajo razvoj novih vsebin ali vključevanje novih ponudnikov s pestrejšo lokalno ponudbo, vinarji, sadjarji, ekološki pridelovalci niso mogli ponuditi svojih izdelkov zaradi neprimerne opreme in pomanjkanja primernih prostorov. V Sevnici je tržnica v središču mesta, na Trgu svobode, skozi zadnja leta postala lepo obiskano mesto prodaje. Veliko povpraševanje je nakazalo potrebo po preureditvi in dodatni okrepitvi infrastrukture na tej lokaciji, cilj prenove pa je dodatno okrepiti pomen lokalne oskrbe s hrano in drugimi, v domačem okolju izdelanimi produkti. Preureditev tržnice bo v sklopu projekta dopolnjena z obnovo še dveh turistično-promocijskih in razstavnih prostorov, namenjenih društvom in lokalnim ponudnikom. Gre za ureditev turistično-promocijskega in razstavnega prostora pri občinski stavbi v starem mestnem jedru ter ureditev in opremo prezentacijskega in promocijskega prostora za društva in lokalne ponudnike na gradu Sevnica.

Preostale tri posavske občine (Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki in Radeče) pa bodo z novo infrastrukturo oziroma opremo šele pridobile ustrezne in dostopne tržne prostore. Regija bo tako z omenjenimi prenovami znatno pridobila tudi na splošni urejenosti prostora.

Obnova je že v teku

V Brežicah so dela, kot že omenjeno, zaključena in tržnica bo to soboto veselo zaživela v osveženi podobi. Na tržnici v Krškem bo čez poletje izvedena odstranitev dela objekta, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija, sanirali bodo teraso oziroma ravno streho objekta, preuredili vertikalno komunikacijo, predvideno je nadkritje terase in manjša preureditev zunanjih površin.

Posavske tržnice bodo kmalu dobile novo podobo.

Posavske tržnice bodo kmalu dobile novo podobo.

 

Posavska špajza- FOTO 2: Posavske tržnice bodo kmalu dobile novo podobo.

Posavska špajza bo v Sevnici prinesla t. im. kmečko tržnico z osmimi novimi stojnicami, pestro mobilno infrastrukturo za predstavitve in tržne aktivnosti, promocijski prostor za društva in lokalne ponudnike na gradu Sevnica z opremo, ureditev turistično promocijskega in razstavnega prostora v starem mestnem jedru s prenovljeno kletjo trškega dvorca v Sevnici.

V Bistrici ob Sotli bo v okviru projekta Posavska špajza celostno urejen manjši pokrit prostor za tržnico in to v stavbi, ki ji domačini pravijo Čepinova štala, nahaja pa se neposredno ob poslovnem objektu občine. Tudi Kostanjevica na Krki bo urejala prostore, ki so že v lasti Občine Kostanjevica na Krki in sicer na lokaciji Kambičev trg 5. Tamkajšnji občani in turisti bodo tako v prenovljenih prostorih imeli omogočen takojšnji dostop do lokalnih pridelkov in izdelkov. Občina Radeče namerava na območju vhoda v staro mestno jedro na Starograjsko ulico urediti prostor, ki bi malim kmetom služil kot tržnica za prodajo njihovih pridelkov. Notranji del naj bi obsegal 100 m², zunanji in pokrit z nadstrešnico pa 150 m².

Do ciljev tudi zanimivostmi na terenu

Ker se odločitev za zdrav pridelek iz okolice krepi skozi vzgojo, je v juniju že potekal sklop animacij za najmlajše v posavskih osnovnih šolah, naslednji teden pa bo tudi na posavskih tržnicah in ob njih izredno pestro, saj bodo potekale različne animacije in dogodki pod imenom „Živahni teden Posavske špajze“ (več o njem preberite v Posavskem obzorniku št. 14, ki izide 3. julija, na strani 10.) navezujoč se na skupno željo, ki je povezala Posavje: dvigniti kakovost prehrane naše regije in olajšati ter okrepiti lokalno oskrbo, oskrbo s slovenskimi pridelki, tako za kupce kot pridelovalce.

V okviru delavnic v vrtcih in šolah so posavski otroci spoznavali zdrave domače pridelke.

V okviru delavnic v vrtcih in šolah so posavski otroci spoznavali zdrave domače pridelke.

 

Kaj bodo s tržnicami pridobili prebivalci?

Občina Bistrica ob Sotli, Ana Bercko: Občina Bistrica ob Sotli želi s projektom vzpostaviti tržnično prodajo, ki je v taki obliki do sedaj ni imela. Prebivalci bodo dobili možnost kupovanja domačih produktov. S tem bomo hkrati pomagali lokalnim pridelovalcem domače pridelane hrane in ostalih izdelkov do možnosti neposrednega trženja, lažje promocije in dosegljive ponudbe tako domačim kot drugim obiskovalcem regije. Lokalni produkti namreč predstavljajo pomemben turistični potencial občine Bistrica ob Sotli, prav tako pa se bo povečevala sedaj nizka stopnja samooskrbe s kmetijskimi proizvodi in drugimi izdelki. S povečanjem povpraševanja in prodaje želimo spodbuditi proces ohranjanja oziroma povečevanja števila tržno usmerjenih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter druge rokodelske in obrtne dejavnosti.

Občina Radeče, Matjaž Šušteršič: V občini Radeče v zadnjih letih prepoznavamo pozitiven trend povečanega povpraševanja po lokalno pridelanih prehrambenih izdelkih, na podlagi česar se je oblikovala skupina ponudnikov, ki na to povpraševanje s svojimi doma pridelanimi izdelki uspešno odgovarja. Sodelovanje v projektu Posavska špajza je logičen odziv občine na ta trend, saj nameravamo z vzpostavitvijo tržnice zagotoviti primeren prostor za prodajo oziroma nakup lokalno pridelanih prehrambenih izdelkov in tako občanom po eni strani ponuditi možnost razvijanja dodatnih oz. dopolnilnih dejavnosti, po drugi strani pa nakupa prehrambenih izdelkov znanega izvora in kakovosti.

Občina Kostanjevica na Krki, Anita Krajnc: Ker naša občina tržnice še nima, smo v projektu videli priložnost po ureditvi prostora, ki je v lasti občine in kateremu bomo ne samo dali novo vsebino., temveč predvsem spodbudili nakup lokalno pridelane hrane in ustvarili priložnost za domačega kmeta, da tudi preko ponudbe na tržnici proda svoje pridelke. Pri tem smo se bolj osredotočali na domače in okoliške kmete, ki v prodaji na tržnici vidijo vir dodatnega zaslužka. V tržnici pa smo nenazadnje videli tudi priložnost za turiste, bodisi dnevne ali pa tudi turiste, ki bodo ostali v Kostanjevici več dni, ki sedaj nimajo ponudbe za nakup sadja ali zelenjave, razen v edini trgovini. Zavedamo se, da je ponudba lokalnih kmetov nekaj povsem drugega kot pa nakup sadja in zelenjave v trgovinah, zato želimo ustvariti pogoje za to tudi s pomočjo projekta Posavska špajza.

Občina Brežice, Suzana Ogorevc: Občina Brežice želi izvesti celovito rešitev tržnice, ki bo dala predvsem poudarek na prenovi odprtih javnih površin, namenjenih trgovanju. S prenovo trga in urbane opreme želimo poudariti identiteto mesta Brežice kot trgovskega mesta ter omogočiti prostor, kjer se bodo ljudje zadrževali, družili in kupovali domačo pridelano hrano in izdelke, poleg tega pa tudi ustvariti novo prizorišče za občasne dogodke. Z izvedeno investicijo bodo tako prodajalci kot kupci ter cela občina pridobili objekt z dodano vrednostjo, ki bo v prostoru prepoznaven in bo omogočal boljše trženje, lokalnim prebivalcem in turistom pa prostor izboljšane ponudbe najrazličnejših produktov in storitev.

Občina Sevnica, Vlasta Kuzmički: Občina Sevnica z različnimi aktivnostmi skrbi za krepitev sistema lokalne oskrbe s hrano. Prepričani smo, da je domače hkrati najboljše, učinki tovrstne usmeritve pa segajo še bistveno dlje. Samooskrba v domače okolje prinaša ekonomske učinke v obliki novih delovnih mest, krepi pomen kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge, skrbi za prijetno urejenost podeželja, pomemben vpliv ima tudi na zdravje. Vsi navedeni argumenti so razlog, da je Občina Sevnica pristopila k projektu Posavska špajza. V naši občini bomo v sklopu projekta uredili kmečko tržnico in s tem omogočili nove prodajne kapacitete za neposredno prodajo lokalnih in regionalnih produktov, okoliških kmetij, rokodelcev, društev ter drugih nevladnih organizacij iz Posavja. Hkrati projekt zajema razvoj, ureditev in nakup druge turistične infrastrukture, ki bo prispevala k promociji lokalnih pridelovalcev.

Občina Krško, Janko Avsec: Krška tržnica je bila že nujno potrebna sanacije in nadgradnje, nadkritja, formiranja in ureditve zunanjih površin, potrebovali pa so tudi novo opremo za nemoteno funkcioniranje dejavnosti maloprodajnega trženja. Pričakujemo, da bomo s sanacijo in nadgradnjo ustvarili predpogoje za reševanje sedanje problematike prodaje lokalnih in regijskih produktov ter ustvarili dodatne možnosti za predstavitve bogate družbene dejavnosti naše občine. Prepričani smo, da bo urejen objekt posredno pomembno prispeval tudi k razvoju ostale turistične infrastrukture, ustvaril nove priložnosti za zanimivo promocijo naših lokalnih pridelovalcev, s tem pa bo povečana tudi turistična privlačnost krške občine.

Več informacij v zvezi s potekom projekta Posavska špajza in aktualnim dogajanjem na posavskih tržnicah, boste lahko prebrali tudi v časopisu Posavski obzornik, ki izide 31. julija 2014.

 


LOGO_POSAVSKA SPAJZA_EU Logotip Obcina_Sevnica
spajza-logotipi

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 27.6.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo, zaradi obilnih padavin, v petek, 27.6.2014 dopoldan izvedli škropljenje.

V primeru slabega vremena, se škropljenje prestavi.

Škropili bodo s fungicidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 23.6.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v ponedeljek, 23.6.2014, od 20.00 ure zvečer do 4.00 ure naslednjega dne, izvedli škropljenje .

V primeru slabega vremena, se škropljenje prestavi na torek, 24.6.2014.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 17.6.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bodo v torek, 17.6.2014, od 4.00 ure zjutraj do 13.00 ure, izvedli škropljenje.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Vabilo na brezplačni dogodek: EU sredstva za podjetnike

V programskem obdobju 2014 – 2020, bodo za črpanje zopet na voljo evropska sredstva. Z namenom seznanitve in približanju razpisov vas vabimo na brezplačno delavnico, namenjeno vsem podjetnikom, obrtnikom, javnim inštitucijam, subjektom podpornega okolja, nevladnim organizacijam ter ostalim posameznikom.

Na delavnici bodo predstavljene možnosti svetovanja pri poslovnih in razvojnih usmeritvah, oblike pomoči in proces pridobivanja EU sredstev ter posebna ponudba banke Hypo Alpe Adria.

Po predavanju sledi v avli Mestne hiše prijetno druženje ob pokušanju odličnih domačih vin, penin, mladih sirov ter suhomesnatih in mesnatih izdelkov.

Delavnica bo potekala v četrtek, 19.6.2014 s pričetkom ob 19:00 uri v Mestni hiši Brežice (vhod poleg Upravne enote Brežice).

Prijave na: info@pcbrezice.si.

Finančni partner projekta: Hypo Alpe Adria

Vljudno vabljeni!

Evrosad – obvestilo o škropljenju dne 11.06.2014

Evrosad iz Krškega obvešča, da bo jutri, 11. junija 2014, izvedel škropljenje. Škropljenje se bo izvajalo zvečer in ponoči, med 20.30 in 04.00 uro.

Škropili bodo s fungicidom in insekticidom.

Ker ima škropivo določen vonj, priporočajo, da se v času škropljenja zaprejo okna na stanovanjskih hišah.

Evrosad iz Krškega se zahvaljuje za razumevanje.

Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2014

Obveščamo vas, da je danes Zavod RS za zaposlovanje na svoji spletni strani objavil javno povabilo Prvi izziv 2014, ki omogoča subvencioniranje zaposlitev brezposelnih mladih s stalnim bivališčem iz vzhodne Slovenije mlajše od 30. let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb.
Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev (polni delovni čas) skupaj s 3-mesečno poskusno dobo.

Subvencijo lahko pridobijo delodajalci (razen iz sektorja Država), katerih sedež je v Vzhodni Sloveniji (seznam občin priložen). Višina subvencije: 7.250 EUR oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida.
Javno povabilo je odprto od 30. 5. 2014 do porabe sredstev oz. do 27.6.2014. Zadnji rok, ko se lahko sklene delovno razmerje med delodajalcem in vključeno osebo: 15. 7. 2014.

Hkrati želimo opozoriti tudi na javno povabilo Delovni preizkus za mlade (čakalna doba pri Zavodu ni pomembna), katerega namen je, omogočiti mladim brezposelnim, da preizkusijo svoja znanja, veščine in spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci (kandidirajo lahko vsi, registrirani za opravljanje dejavnsoti) pa lahko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oziroma sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.

Delovni preizkus lahko traja najmanj 100 ur in največ mesec dni. Delodajalcu se povrnejo stroški, ki nastanejo z izvajanjem delovnega preizkusa v fiksni višini 195 EUR na udeleženca. Oddaja ponudb na javno povabilo: do porabe sredstev, najdlje do 1. 9. 2014.

Za vse pravne in fizične osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v RS, je do 1. 7. 2014 odprto tudi javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu, ki je namenjeno usposabljanju brezposelnih za opravljanje konkretnih del na konkretnem delovnem mestu. V program se lahko vključijo osebe z najmanj 3 mesečno prijavo na Zavodu. Usposabljanje lahko traja od enega do treh mesecev, delodajalcu pa se povrnejo stroški, ki nastanejo v zvezi z vključitvijo, v višini od 221 do 487 EUR (odvisno od trajanja usposabljanja).

Podrobnejše informacije o teh in ostalih spodbudah v zvezi z zaposlovanjem (povračilih prispevkov, davčnih olajšavah, oprostitve,…) si lahko preberete na naši spletni strani http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi.

Seznanjamo vas tudi z razpisom Sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki je 16. 5. objavil drugo javno povabilo Mentorstvo za mlade. Delodajalcem (pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki,..) se sofinancira stroške mentorstva za novozaposleno mlado osebo, mlajšo od 30 let, ki jo bodo zaposlili s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 12 mesecev.
Višina subvencije za zaposlitev: 5000 EUR, povrnitev stroškov zdravniškega pregleda 100 EUR, povračilo stroškov mentorja do 1.200 EUR.
Za več informacij kliknite tukaj.

Pripeti dokumenti
Javno povabilo – Prvi izziv 2014 Prenesi

Obvestilo o zapori ceste v soboto, 7. junija 2014

V SOBOTO, 7. JUNIJA 2014 ob 18:30 do 20:30 uri,

bo na področju Ljubljanske c. od križišča z Resljevo (pri gostišču Malva in blokih) do kopališča Otok (zapore bodo pri mostu čez potok Studena in mostu čez Krko ter pri gostišču Malva in na križišču med Ljubljansko in Resljevo ul.) izvedena slavnostna povorka pihalnih orkestrov, ki se bo v tem času formirala po Resljevi cesti. Zaradi lažje predvsem pa varnejše izvedbe povorke bo v tem času ta del Ljubljanske c v celoti zaprt za promet in promet po oz. vključevanje iz Resljeve ulice zelo oteženo.

Obvoz iz smeri Orehovec bo možen po Gorjupovi ul. iz smeri Oštrc pa preko Podbočja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Pripeti dokumenti
Obvestilo o zapori ceste v soboto, 7. junija 2014 Prenesi