Kostanjevica na Krki - Logotip

JAVNI RAZPIS za dobavitelje lokalne hrane javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja

Zaradi zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano danes objavilo javni razpis, ki je izjemna in začasna podpora namenjen kmetom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem.
 
Javni razpis je razdeljen je na dva sklopa:

  • ločeno za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
  • ločeno za samostojne podjetnike posameznike ali pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti predelave ali trženja proizvodov (sklop B).

Upravičenec lahko vloži vlogo samo na en sklop javnega razpisa.
 
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30 % izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje v letu 2019.
 
Upravičenci do podpore so kmetijskega gospodarstva ali nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v obdobju od 13. marca 2019 do 12. junija 2019 ustvarili prihodke od prodaje javnim zavodom v višini najmanj 7.000 EUR, MSP pa v višini najmanj 50.000 EUR.

Znesek podpore je za kmetijska gospodarstva ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji do 7.000 EUR. Višina podpore je odvisna tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu, in sicer:

  • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 3.500 EUR;
  • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 5.000 EUR;
  • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 7.000 EUR.

Za MSP je višina podpore do 50.000 EUR, odvisno tudi od višine izpada dohodka v letošnjem letu, in sicer:

  • izpad prihodka znaša več kot 30 do vključno 50 % – podpora znaša 25.000 EUR;
  • izpad prihodka znaša več kot 50 do vključno 70 % – podpora znaša 35.000 EUR;
  • izpad prihodka znaša več kot 70 % – podpora znaša 50.000 EUR.

Podatek o višini prodaje javnim zavodom in višini izpada prihodkov bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobila od Uprave za javna plačila.
 
Podpora se izplača v enkratnem znesku na podlagi odločbe o pravici do sredstev.  
 
Upravičenci morajo izpolnili obrazec, ki je priloga javnega razpisa, in ga poslati na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Začetek roka za vložitev vloge je od danes 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23:59. ure.
 
VEČ INFO o javnem razpisu, pogojih in kriterijih ter dostop do prijavnih obrazcev (ločeno za kmetije in podjetja) – https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-21-izjemna-zacasna-podpora-kmetom-ter-msp-ki-jih-je-kriza-zaradi-covid-19-se-posebej-prizadela-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

Dodatne informacije
o javnem razpisu lahko pridobite na naslednjih info točkah:
http://program-podezelja.si/sl/info-tocke-bodite-obvesceni.