Kostanjevica na Krki - Logotip

Namera o oddaji v najem

Namera o oddaji v najem

Številka: 478-16/2018-1
Datum  : 26.09.2018

Skladno z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 31/18) Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe in sicer za eno prosto cev od skupno dveh cevi kabelske kanalizacije za elektronska komunikacijska omrežja tipa PEHD2x50 na sledečih odsekih:

Kostanjevica, krožišče Krška cesta do naselja Malence 10 v dolžini 4746m,
Kostanjevica, krožišče naselje Dobe, do naselja Dobrava pri Kostanjevici 1 v dolžini 1600m,
Kostanjevica, Grajska cesta 11 do Grajska cesta 45 v dolžini 802m,
Kostanjevica, Gorjanska cesta 2 do naselja Karlče 3 v dolžini 2560m.
Rok za prejem ponudbe  je vključno 16.10.2018. Ponudba  mora biti v pisni obliki. Že prejeta vloga se šteje za ponudbo. V primeru več ponudb bo izvedeno pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Račun za najemnino bo izstavljen do 5. v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila računa je 30 dni od datuma izdaje računa.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine se dobijo vsak ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 11.00 ure na telefon 082050620 –  Stanislav Rostohar, do zaključka te objave.

Občina Kostanjevica na Krki si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek, pri čemer se morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Pripeti dokumenti
NAMERA ODDAJE V NAJEM 26.9.18. Prenesi