Obvezno zatiranje ambrozije

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.

Kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se vsi imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so se zato v letu 2018 na podlagi različnih pobud odločili za izvedbo širše akcije obveščanja o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije. Pripravili smo zloženko in plakat, ki vsebujeta osnovne informacije in opozorila o pelinolistni ambroziji, in jih posredovali določenim ciljnim skupinam po Sloveniji.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v pridelavi kmetijskih rastlin. Večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka ugotavljajo zlasti v ekološki pridelavi. Težave povzroča tudi pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia so edine škodljive rastline, za katere se v skladu z 12. b členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin izvajajo obvezni fitosanitarni ukrepi.

Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje s tvorbo novih semen.

Priloži še dokumente o pelinolistni ambroziji iz spletne strani: https://www.gov.si/teme/skodljivi-organizmi-rastlin/ in sliko ambrozije iz te strani: https://www.gov.si/zbirke/seznami/seznam-invazivnih-tujerodnih-vrst-rastlin-in-zivali/ambrozija-lat-ambrosia/

Pripeti dokumenti
Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije Prenesi