P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih

Dne 31.12.2020 je bil Uradnem listu 204/2020 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada objavljen javni razpis P7R 2020 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa: mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja:
iz problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (kamor sodi tudi območje občine Radeče) in
iz obmejnih problemskih območjih (kamor sodi tudi območje občin Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica na Krki).

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednja podjetja:

  • ki imajo na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški:

  • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova ali nakup poslovnih prostorov),
  • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • strošek materiala in trgovskega blaga,
  • strošek storitev,
  • stroški dela.

Upravičenost nastanka stroškov: največ 4 mesece pred oddajo vloge in največ 8 mesecev po odobritvi kredita in se ustrezno prilagodi vsebini upravičenih stroškov.

Višina kredita: 5.000 do 25.000 EUR. Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Obrestna mera in ročnost: obrestna mera je fiksna in znaša 1,1 %, ročnost od 12 do 60 mesecev.

Roki za oddajo vlog: 1.2.2021, 1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021 in 1.10.2021

Več informacij na povezavi: Javni razpisi in pozivi – Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)