Poziv lastnikom kmetijskih zemjlišč – Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.
 
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline, ki predstavljajo probleme za kmetijstvo in zdravje ljudi. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa ugotavljamo zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. Velike težave povzroča pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov.
 
Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zaraščanja kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni lis RS 63/2010) predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje. Pomembno je opozoriti, da so v skladu s predpisi imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč.
 
V Sloveniji je mogoče najti pelinolistno ambrozijo točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost s to invazivno rastlino pa se povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.
 
Rastline ambrozije je treba odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se rastlina v tej rastni dobi na obraste več. Ambrozijo se lahko izpuli s koreninami vred ali se jo v sezoni večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki rastlin so dolžni poskrbeti, da ambrozija ne cveti in ne semeni. Cvetenje se v večini let začne v sredini julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Ker se pri nas pelinolistna ambrozija po košnji zelo hitro obrašča, morajo kmetovalci opravljati nadaljnja opazovanja zemljišč vso rastno dobo in po potrebi izvajati košnjo ali druge ukrepe zatiranja, da se prepreči nastanek semen.

Pripeti dokumenti
Pelinolistna Ambrozija Prenesi
Obvezno zatiranje pelinolistne ambrozije Prenesi