Rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor in Občina Kostanjevica na Krki kot sofinancer sta pričeli z izvedbo 3. zaključne faze rekonstrukcije regionalne ceste R2-419/1205 skozi naselji Dolnja Prekopa in Dobrava pri Kostanjevici v dolžini 710 m. Pogodbena vrednost investicije znaša 661.599,45 EUR, od tega je delež R. Slovenije 362.297,93 EUR, delež občine pa 299.301,52 EUR. Izbrani izvajalec del je družba KOSTAK d.d.

V sklopu investicije bo na novo izgrajena sledeča infrastruktura:

  • Cesta s kolesarskima stezama in otoki za omejitev hitrosti vožnje
  • Obojestranska pločnika
  • Avtobusni postajališči
  • Vodovod
  • Prestavitev in zaščita TK vodov
  • Cestna razsvetljava
  • Fekalna kanalizacija

Pogodbeni rok za izvedbo del je 5 mesecev od pričetka del. Glede na to da se bodo dela izvajala pretežno v zimskih mesecih pa obstaja možnost, da se bo rok podaljšal. V času gradnje se bodo izvajale polovične prometne zapore, zato prosimo vse uporabnike ceste za razumevanje in strpnost.