Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

Na podlagi 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki sprejel Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica.

Sklep si lahko prenesete s pomočjo spodnje povezave.

Pripeti dokumenti
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica Prenesi