Kostanjevica na Krki - Logotip

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ZA »Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1«

V skladu s prvim odstavkom 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) in v povezavi s 50. in 60. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO), Občina Kostanjevica na Krki javno objavlja STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ZA »Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1«

Pripeti dokumenti
Stališča do pripomb – SD OPN 1 Prenesi