Navodilo: Z začetkom uporabe Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) občine namesto potrdila o namenski rabi zemljišča izdajo lokacijsko informacijo, ki se uporablja za isti namen. Glede na potrebe vlagatelj sam izbere obseg podatkov v lokacijski informaciji. Lokacijska informacija lahko vsebuje tudi razširjene podatke in prilogo s prostorskimi izvedbenimi pogoji, kar je podobno kot nekdanja lokacijska informacija za namene gradnje. Pri tem opozorilo, da 8. člen Pravilnika o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22), določa, da v lokacijski informaciji ne bodo več navedeni prostorsko izvedbeni pogoji, saj so objavljeni na spletu. Za informacije o teh podatkih se lahko obrnete na oddelek za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja.